TIO-UniversityTIO-students using Wordpress/Woocommerce,

register on the special TIO-WooCommerce log-in page

woocommerce-log-in

With the registration, you agree to the terms of use.
Members of the team are accountable and responsible for a correct use of the website. In case a team member is not managing or not using the web shop in a reasonable and respactable way the web shop can be closed without warning or announcement. The team will then be excluded from the course. Examples of violations are: changing prices, giving discount, manipulating orders or payments, hacking the proper working of the software and inappropriate language or images.

Are you a TIO-student? Go to the special TIO registration page for your Wordpress/Woocommerce based CMS.
Below registration form is only for CS-Cart users.

CS-Cart logowoocommerce-log-in

  Register your team for using CS-Cart CMS.


  For using Woocommerce/WordPress CMS, return to the top of this page.

  Normally a team has one teamleader and a deputy. In exeptional cases your lecturer may allow a third student (2nd deputy).
  Your login-details will be send to the assigned teamleader by email (mostly within two working days).

  What university are you from:  (Are you a TIO-student? Please go to https://ecommercecourses.org/NG/student-info/ )

  ___________________________________

  Who is the student in charge of your team?

  Project Team leader (studentname):


  ___________________________________

  Deputy:
  Who is the assistent student?


  ___________________________________

  ___________________________________

  By pressing "Request your Webshop" we accepted that the teamleader and deputy are accountable for a correct operation of the webshop and that the webshop and all data will be in good and usable condition when handing over to a possible next student team or ecommercecourses.org

  Handige tip: Terwijl jij wacht op je inlog gegevens kan je alvast de  ecommercecourses introductie video bekijken.

  eccommercecourses.org is part of Hobbygigant.nl V.O.F.

  We are located at

  Oude Beekbergerweg 14
  7331 HL Apeldoorn
  The Netherlands

  We are a Dutch company. Therefor the Terms and Conditions are in Dutch

  Algemene Voorwaarden

  Artikel 1. Definities

  • org , oftewel ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’: is van de Hobbygigant V.O.F., de leverancier van de Dienst
  • Dienst: de webwinkel/online software die ecommercecourses.org in gebruik geeft aan en host voor de gebruiker (ook wel ‘Webwinkelier’) en/of alle andere door ecommercecourses.org geleverde diensten.
  • Webwinkelier, oftewel ‘je’, jij, ‘jullie’; de (rechts)persoon die de Dienst van ons afneemt in de uitoefening van een beroep, opleiding of bedrijf. De Webwinkelier bestaat uit de ondertekenaar van de Overeenkomst en de aan de betreffende school verbonden studenten, docenten en medewerkers.
  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen ecommercecourses.org en de webwinkelier op grond waarvan wij onze diensten verlenen, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

  Artikel 2. Toepasbaarheid

  • Op alle aanbiedingen die wij doen en overeenkomsten die wij sluiten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Als je zelf Algemene Voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing.

  Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

  • De overeenkomst tussen jou en ecommercecourses.org komt tot stand bij het ondertekenen van de offerte.
  • De overeenkomst tussen de student en/of de docent/medewerker komt tot stand nadat de student of de docent/medewerker op de website ecommercecourses.org alle gegevens in het registratieproces heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en de start van de webwinkel heeft bevestigd, bijvoorbeeld door op de knop ‘Start met je webshop’ te klikken.
  • Wij hebben het recht zonder opgaaf van reden de aanmaak van een webwinkel ongedaan te maken of de aanmaak van een webwinkel te voorkomen.

  Artikel 4. Rechten en verplichtingen ecommercecourses.org

  • Wij doen er alles aan om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan jou. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de Dienst altijd volledig beschikbaar is. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doen wij er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
  • In sommige gevallen kan sprake zijn van overmacht waardoor het voor ons niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Bij overmacht denken wij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand of natuurramp, of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS), inbraken of beslaglegging van onze servers. Ook andere oorzaken van overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Wij hoeven aan jou in dat geval geen schade te vergoeden.
  • Wij mogen naar eigen inzicht en zonder overleg met jou wijzigen aanbrengen in de Dienst. Daarnaast mogen wij derden inschakelen bij de uitvoeren van onze werkzaamheden.
  • Wij mogen in de Dienst en e-mails naar jouw klanten een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt dat jij gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom je soms onze naam kan terugvinden in het internetadres van je webwinkel
  • Wij mogen technische maatregelen nemen ter bescherming van ons, de Dienst. Je mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.
  • Wij informeren je per e-mail over de ontwikkelingen rondom de Dienst en over aanvullende diensten van onze partners.
  • Indien je je niet houdt aan de afspraken of wij het vermoeden hebben dat dit zo is, dan hebben wij het recht onze verplichtingen ten opzichte van jou op te schorten. Dit betekent dat wij over mogen gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van jouw webwinkel.
  • Webwinkeliers ondersteunen wij met instructievideo’s, een FAQ en handleidingen die op de website ecommercecourses.org beschikbaar zijn.
  • Wij zorgen ervoor dat van de in de webshop te verkopen producten een ruime voorraad aanwezig is. Wij kunnen niet garanderen dat altijd alle producten direct leverbaar zijn.
  • Wij zorgen ervoor dat bestellingen gemaakt in de webshop binnen een redelijk termijn verzonden zijn naar de besteller
  • Wij zorgen ervoor dat inkomende e-mails en telefoongesprekken, voortvloeiend uit de webshop, tijdens kantooruren beantwoord worden.

  Artikel 5, Rechten en verplichtingen Webwinkelier

  • Je verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van een webwinkel. Dit mag je laten doen door je studenten, docenten of medewerkers verbonden aan jouw bedrijf.
  • Wij willen weten met wie wij zaken doen en hoe wij jou en de gebruiker kunnen bereiken. Hiervoor vragen wij enkele (persoons)gegevens. Je bent verplicht om de door ons verlangde gegevens in de beheeromgeving naar waarheid in te voeren en actueel te houden.
  • Jij stemt er mee in dat wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Wij spannen ons in deze persoonsgegevens zo veel mogelijk te beveiligen en af te schermen voor derden. In onze Privacy Policy staat omschreven hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplagen op onze website.
  • Het is mogelijk dat de politie, justitie of een andere autoriteit vraagt om jouw persoonsgegevens. Wij verstrekken deze gegevens alleen als we aan een vordering moeten voldoen en we dit conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) mogen. Als we een vordering krijgen zullen we jou daarover informeren, tenzij we gevorderd worden om dat niet te doen. Als we verplicht zijn om jouw gegevens te verstrekken zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dat voor jou heeft.
  • Jij bent zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de webwinkel. We willen wel dat jij, je studenten en je medewerkers zich houden aan de wet- en regelgeving en wij hebben het recht je webwinkel (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat dat niet het geval is. Wij zullen dit onder andere kunnen doen als (wij vermoeden dat):
   • Je gestolen producten aanbiedt;
   • Je producten/diensten aanbiedt, die je op grond van de wet niet zou mogen aanbieden (bijvoorbeeld wapens, drugs, en andere verboden middelen of gok-gerelateerde-diensten);
   • Je producten/diensten aanbiedt, waardoor je inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrecht van derden;
   • Je probeert via de webwinkel toegang te krijgen tot andere computers of computersystemen, of hier virussen of andere programma’s verspreidt of laat verspreiden;
   • Je prijzen aanpast in de webshop en/of marge verlagende acties publiceert;
   • Je acties voert die het aantal retouren verhoogt;
   • Je het imago van de webshop negatief beïnvloedt;
   • Klanten in de webwinkel schoffeert of ongepast behandelt;
   • Je beseft dat we het belangrijk vinden dat de gegevens van bezoekers en klanten van jouw webwinkel goed beschermd zijn. Hiervoor nemen wij technische maatregelen. Daarnaast ben jij zelf verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk beschermen van de (persoons)gegevens die jij bewaart en gebruikt in jouw webwinkel. Dit doe je door je wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Tref je niet de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Worden wij door een derden aangesproken, dan geldt artikel 1.42
   • Aan het eind van het semester is het de verantwoording van de studenten en de docenten om alle inloggegevens per e-mail door te geven aan rein@hobbygigant.nl. Het is niet de verantwoording van ons om in gebreke zijnde studenten hierop te attenderen. Gebruikte webshops waar geen correcte inloggegevens van bekend zijn, zijn niet beschikbaar voor studenten van een volgend semester.

  Artikel 6. Prijzen

  • Wij zijn een Europees bedrijf en de prijzen van onze diensten staan dan ook vermeld in Euro’s.
  • Wij hebben het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld als correctie van de inflatie of marjktonytwikkelingen. Dit is geen reden om het contract voortijdig te beëindigen.
  • Het is mogelijk dat de prijzen op onze website een typefout bevatten. Wij hebben dan het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

  Artikel 7. Betalingen

  • We sturen jaarlijks een factuur. Als wij jou een factuur sturen, dan dien je deze binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Wij hoeven geen betalingsherinneringen te sturen om vervolgstappen te nemen, maar proberen dit natuurlijk wel te doen.
  • Als je niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan hebben wij het recht jou niet langer toegang te geven tot de Dienst. Dit betekent dat jij en je klanten geen toegang meer hebben tot de webwinkel. Wij zijn niet verplicht de schade die jij lijdt of de kosten die jij hierdoor maakt te vergoeden. Jij bent nog wel altijd verplicht de factuur/facturen te betalen.
  • Als je niet op tijd overgaat tot betaling van een factuur, dan kunnen wij de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten die wij hierdoor maken, belasten wij aan jou door. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten wij aan bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

  Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

  • Wij zijn trots op de Dienst die wij hebben ontwikkeld. Dat is ook de reden dat wij de software, teksten, het (beeld)materiaal en andere zaken die onze Dienst maken tot wat het is, beschermen. Zoals in artikel 5.1 opgenomen, verkrijg jij alleen het recht gebruik te mogen maken van de Dienst. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de Dienst komen ons toe. Jij mag hierop geen inbreuk maken, door bijvoorbeeld onze Dienst of enig element hieruit te kopiëren en/of te wijzigen.

  Artikel 9. Duur en beëindig

  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor twee (2) jaar. Als je de overeenkomst na twee jaar wilt beëindigen, kun je tot één (1) maand vóór het einde per e-mail of post opzeggen. Wordt de overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met één (1) jaar.
  • Naast de rechten die wij op grond van de wet hebben, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, in de volgende gevallen:
   • Jij je faillissement aanvraagt of je in staat van faillissement wordt verklaard;
   • Jij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan jou (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
   • Jij één van de bepalingen in artikel 5.5 niet nakomt.
  • Dat wij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang mogen opzeggen, betekent niet dat je niet verplicht bent de openstaande facturen te betalen.

  Artikel 10. Aansprakelijkheid

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die jij leidt, doordat jij niet (ongestuurd) gebruik kunt maken van de Dienst. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing (bij derden) of doordat wij jou geen toegang geven tot de Dienst, bijvoorbeeld omdat wij het vermoeden hebben dat jij de Overeenkomst niet nakomt. Ook zijn wij niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4.2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor door jou misgelopen verkopen. Dit is slechts anders als wij de schade opzettelijk veroorzaken of sprake is van grove schuld.
  • Wij doen er alles aan om de gegevens van de Webwinkelier veilig te stellen, maar wij kunnen deze veiligheid niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens, die zijn verzameld of gecreëerd door gebruik van onze Dienst.
  • Wij werken samen met partners en externe partijen die een koppeling of integratie hebben met onze Dienst. Deze partijen zijn niet werkzaam voor of bij ecommercecourses.org. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade jij leidt door het gebruik van diensten van deze partners of externe partijen.

  Artikel 11. Derden

  • Wij bieden de Webwinkelier de mogelijkheid om een webwinkel te onderhouden, marketing acties voor te organiseren zoals SEO, SEA, nieuwsbrieven, Social Media en usability experimenten voor uit te voeren.
  • Wij zijn de partij die bepalen wat het productassortiment in de webwinkel is en tegen welke verkoopvoorwaarden en prijzen verkocht wordt aan derden.
  • Wij zijn de partij die de bestelorders ontvangen, de bestelde producten verzamelt en verzendt naar de klant.
  • Wij zijn nooit aansprakelijk en zijn nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product of dienst in) de webwinkel.
  • Indien wij door derden worden aangesproken voor een kwestie waarvoor jij verantwoordelijk en/of aansprakelijk bent, dan ben je verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derden. Vrijwaren betekent onder ander dat je bij ons bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die wij hierdoor lijden. Wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren als deze situatie zich voordoet. Jij zult deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet wij maar jij verantwoordelijk en/of aansprakelijk bent. Werk je niet of onvoldoende mee, dan zullen wij ons zelf verdedigen. De kosten die wij hierdoor maken (bijvoorbeeld advocaatkosten) belasten wij volledig aan jou door.

  Artikel 12. Domeinnamen

  • Wij bepalen de domeinnaam van de webshop, registreren deze en de domeinnaam is ons eigendom.

  Artikel 13. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

  • Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op de ecoomercecourses.org website.

  Artikel 14. Diversen

  • Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een geschil ontstaat tussen ons welk voortvloeit of samenhangt met deze Overeenkomst, dan is de Nederlandse rechter in het Arrondissement Gelderland om van dit geschil kennis te nemen.
  • Wij doen zaken met jou. Alleen met onze schriftelijke toestemming kan je de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan en derde.
  • Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zullen wij samen met jou zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

  Disclaimer

  Ecommercecourses.org is een dienst van Hobbygigant V.O.F. Hierna te noemen: ecommercecourses.org. Ecommercecourses.org heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

  Ecommercecourses.org aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

  Ecommercecourses.org garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Ecommercecourses.org gewenst moment worden gewijzigd.

  Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Ecommercecourses.org op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Ecommercecourses.org aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Ecommercecourses.org de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

  Privacy Statement

  Ecommercecourses is een dienst van Hobbygigant V.O.F. Hierna te noemen: Ecommercecourses.org. Ecommercecourses.org bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Ecommercecourses.org worden verstrekt.

  Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ecommercecourses.org voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het juist functioneren van de webshop
  • het verwerken van orders
  • het versturen van mailings door ecommercecourses.org / Hobbygigant.nl

  Cookies

  Ecommercecourses.org kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.

  Internetsites van derden

  Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

  Wijzigingen privacy beleid

  Ecommercecourses.org behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest recente versie zal altijd te vinden zijn op de website ecommercecourses.org

  Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan: Hobbygigant V.O.F. Oude Beekbergerweg 14 7331HL Apeldoorn

  eccommercecourses.org is part of Hobbygigant.nl V.O.F.

  We are located at

  Oude Beekbergerweg 14
  7331 HL Apeldoorn
  The Netherlands

  eccommercecourses.org is part of Hobbygigant.nl V.O.F.

  We are located at

  Oude Beekbergerweg 14
  7331 HL Apeldoorn
  The Netherlands

  eccommercecourses.org is part of Hobbygigant.nl V.O.F.

  We are located at

  Oude Beekbergerweg 14
  7331 HL Apeldoorn
  The Netherlands

  eccommercecourses.org is part of Hobbygigant.nl V.O.F.

  We are located at

  Oude Beekbergerweg 14
  7331 HL Apeldoorn
  The Netherlands